Akreditace MŠMT: 28777/2022-4-885

Přehled témat výuky:

 • Základy krizové intervence, teorie krize, navazování kontaktu, hranice krizové intervence
 • Vedení rozhovoru s žáky (struktura rozhovoru, základní techniky zklidnění)
 • Práce s emocemi
 • Práce s třídní kolektivem v případě mimořádné krizové události
 • Specifika intervence u dětí a dospívajících
 • Vývojové krize
 • Intervence u dětí a dospívajících s duševním onemocněním
 • Prevence vyhoření pedagoga
 • Náročné situace na půdě školy a kroky pro jejich zvládnutí
 • Spolupráce škol s institucemi v rámci řešení krizové situace
 • Kazuistiky
 • Praktické nácviky

Termín realizace: TERMÍNY BUDOU STANOVENY.

Termín konání: PRAHA

Formát a rozsah školení: Školení proběhne prezenčně v rozsahu 40 hodin rozdělených do 5 výukových dnů (tedy 8 výukových hodin v dané dny). Teoretické části kurzu budou probíhat formou interaktivní přednášky s využitím příkladů z praxe. Hlavní metodou praktické části kurzu bude vyzkoušení technik a nácviky modelových situací. Každý blok bude zakončen reflexí a diskuzí prožitého či poznaného.

O kurzu: V posledních dvou letech prochází duševní zdraví dětí a dospívajících velkou zatěžkávající zkouškou, kdy přibývá psychických obtíží u dětí, a zároveň celá ČR pociťuje velký nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Vzhledem ke stoupajícím obtížím, které se projevují každý den, a to mimo jiné i ve školním prostředí považujeme za důležité, aby byli pedagogové pro krizové situace vybaveni nejen metodickými manuály, ale též svými schopnostmi a jistotou, že krizovou situaci zvládnou. Výcvik v základech krizové intervence pro pedagogické pracovníky připravuje pedagogického pracovníka na využití krizové intervence v náročných krizových situacích, které na půdě školy často vznikají. V souvislosti se vzdělávacím a výchovným působením školy jsou učitelé v každodenním a intenzivním kontaktu se svými studenty a žáky. Díky tomu jsou mnohdy prvními, kteří můžou či musí řešit náročné situace, které ve školním prostředí mohou nastat. V rámci tohoto kurzu chceme učitelům nabídnout možnost nahlédnout do metody krizové intervence v souvislosti s možným náhledem na základní zajištění žáka v náročné situaci.

V rámci výcviku jsou účastníci připraveni na její užití v nejrůznějších obtížných situacích – např. žák s se sebevražednými sklony, s psychiatrickým onemocněním, s dítětem akutní krizi, pří mimořádné situaci, která zasahuje celý třídním kolektiv apod. Účastníci získají informace o obecných zásadách vedení KI, využití krizové intervence v praxi ve škole a porozumí charakteristikám krizové intervence. Absolventi si osvojí praktické dovednosti jako je např. aktivního naslouchání, reflexe, práce s hlasem, práce se s tichem, mlčením, panikou či pláčem aj.  a dokáží v krizových situacích se žáky lépe reagovat a jednat tak, aby zabezpečili dítě, sebe, tak i celou třídu. Učitel zůstává učitelem, kurz si neklade za cíl vytvořit krizového interventa, ale může v rámci prvního kontaktu s náročnou situací, krizí žáka zajistit funkční metodou krizové intervence možné řešení. V rámci kurzu se pedagogové dozvědí i o návaznosti s dalšími mezioborovými odborníky při řešení krize.

Důraz v rámci výcviku je kladen především na interaktivitu, praktické nácviky, práce v menších skupinách, zpětnou vazbu, modelové situace a odborné lektory z praxe krizové intervence. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní a supervizní bloky.

Cíl kurzu: Především připravit účastníky kurzu na krizové situace, a to zejména těch, které se mohou objevit ve školního prostředí. Zároveň poskytuje další specializované pedagogické vzdělávání pracovníkům. Absolvent se naučí aplikovat metodu krizové intervence a posílit kompetenci pracovníků ve školním prostředí při řešení krizových situací. Výcvik si klade za cíl připravit pedagoga na mimořádné situace, které mohou v rámci školy nastat, vybavit ho základními postupy krizové intervence, poznání příčin krizí a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích. Výcvik je určen k podpoře lidské kompetence pedagogického pracovníka provázet člověka krizí a vybavit ho schopností sebereflexe.

Cílová skupina: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové VOŠ, středních škol, školní speciální pedagogové, školní psychologové, výchovní poradci, školní metodici prevence

V případě zájmu o nezávazné přihlášení do kurzu krizové intervence vyplňte prosím formulář níže.

https://forms.gle/iQ61JyRfT69PCmWZ6