KRIZOVÉ SITUACE VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ - FENOMÉN OZBROJENÝCH ÚTOKŮ

Konference obsahující několik přednášek si klade za cíl seznámit účastníky s popisem jednoho z globálně nejrychleji rostoucích sociálně patologických fenoménů ozbrojené agrese vůči měkkým cílům. Prostředí školy představuje v této oblasti masových útoků až třetinu všech případů zmapovaných po celém světě a jeho důsledky bývají drastické. Česká republika je zdánlivě neohrožena tímto fenoménem vývoje agrese posledních let, nicméně míra a podoby agrese mají v každé společnosti na přelomu milénia svůj vývoj a mnohdy postupem času kulminují spíše přechodem z kolektivní agresivní základny k individuální formě agrese vůči kolektivu. Tito agresoři jsou často původními oběťmi ať už objektivně či subjektivně až paranoidně vnímaného příkoří a ozbrojený útok ve známém prostředí je pro ně na jedné straně pomstou a na druhé touhou po zviditelnění. Právě samotná potřeba zviditelnění sehrává základní roli v podobě dnešního bezhraničního světa internetu, necenzurovaného mediálního obsahu, míry agrese v kyberprostoru a v sociálních sítích.

Základním psychopatologickým aspektem podobných útoků na školách je takzvaný fenomén nápodoby, který představuje konkrétní rizika útoků zejména za předpokladu, že zmíněný svět mediálního prostoru poskytuje dostatečnou inspiraci a ilustraci podobných činů z celého světa. Proto je tento fenomén skutečně bezhraniční, velmi dostupný a může nečekaně, rychle a nebezpečně proměnit tuzemské školní prostředí podobně jako je tomu v okolních státech Evropy. Analýzy těchto útoků a krizových situací z celého světa ukazují, že v posledních deseti letech se stalo 49 % těchto útoků ve školských zařízeních a 86 % útoků bylo spácháno současným nebo bývalým žákem dané školy.

Vzdělávací program představí základní multioborový pohled a posluchačům nabídne další zdroje informací a mechanismů depistáže, prevence a ochrany ve vztahu ke specifikům školských zařízení.