VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

KDO JSME

obchodní firma:            IBSARO – Institut behaviorálních studií, s.r.o.

IČO:                            074 93 452

DIČ:                            CZ07493452

sídlo:                           Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

kontaktní adresa:          Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

zápis v rejstříku:           Městský soud v Praze, vložka C, oddíl 301789

datová schránka:           xzikg95

kontaktní email:            ibsaro@ibsaro.cz

kontaktní telefon:          + 420 731 579 338

webová stránka:            www.ibsaro.cz

ZÁKLADNÍ POJMY

 

 • Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah a vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového portálu prodávajícího (provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese ibsaro.cz) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky a řídí se vždy těmito VOP. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP především občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 • Prodávající je obchodní společnost IBSARO – Institut behaviorálních studií, s.r.o. (dále jen „IBSARO“), specifikovaná v článku 1. těchto VOP, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti.

 

 • Kupující je osoba, která prostřednictvím webových stránek prodávajícího kupuje zboží (např. knihy), digitální obsah (např. e-knihy, videozáznamy seminářů a přednášek, aj.) nebo služby (přednášky, kurzy a semináře v prezenční či online formě). Kupujícím může být spotřebitel, ale i osoba, která spotřebitelem není.

 

 • Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavření a plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, to vše ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písmene a) zákona o ochraně spotřebitele. Podnikatel je osoba, která není spotřebitelem; na podnikatele se příslušná ustanovení těchto VOP týkající se ochrany spotřebitele neuplatní.

 

 • Kupní smlouva je jakákoliv smlouva, ať jde typově o smlouvu kupní, smlouvu o dodávce služby nebo smlouvu o dodávce digitálního obsahu či jinou smlouvu, která je uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím podle těchto VOP. Kupní smlouva vždy zahrnuje tyto VOP objednávku kupujícího a potvrzení objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

 

 • Závaznost VOP a prohlášení Kupujícího: Kupující bere na vědomí, že vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým se objednávka dokončuje, typicky tedy tlačítko „Objednat s povinností platby“) se pro Kupujícího stávají tyto VOP závaznými. Kupující odesláním objednávky a taktéž potvrzením ve webovém rozhraní na webové adrese ibsaro.cz stvrzuje, že bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky, a že se s jejich zněním pečlivě seznámil před odesláním objednávky Prodávajícímu.
 • VOP jako nedílná součást kupní smlouvy: Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP nevylučují sjednání odchylných ustanovení v dílčí kupní smlouvě; v takovém případě mají výslovně sjednaná odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním těchto VOP.
 • Změna znění VOP: Prodávající je oprávněn znění VOP kdykoli jednostranně měnit (například, nikoli však výlučně v důsledku změny právních předpisů nebo jiných relevantních okolností). Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou tímto ustanovením dotčeny. Pro právní vztah založený mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouvou je rozhodné znění VOP platné v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu, nebude-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak. Aktuální znění VOP je zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího ibsaro.cz.
 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Informativní charakter a inzerovaná cena: Umístění zboží, služeb a digitálního obsahu na webové stránky Prodávajícího je informativního charakteru a nepovažuje se za nabídku ze strany prodávajícího (resp. o návrh na uzavření smlouvy) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Informace o zboží, službách a digitálním obsahu a jejich ceně uváděné na webové stránce prodávajícího jsou závazné – s výjimkou zjevné chyby – a jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. Cena zboží, služeb a digitálního obsahu však nezahrnuje případné náklady na balné a dopravu zboží, služeb a digitálního obsahu kupujícímu.
 • Použití prostředků komunikace na dálku: Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku (např. email, webové rozhraní prodávajícího, aj.) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, apod.) si hradí kupující samostatně.
 • Objednávka: Kupující provádí objednávku zboží, služeb či digitálního obsahu některým z následujících způsobů:
 • na webových stránkách prodávajícího ibsaro.cz, přímo prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním objednávkového formuláře;
 • prostřednictvím emailové komunikace s prodávajícím a zasláním objednávky na kontaktní email prodávajícího.
 • Objednávkový formulář: Pro objednání zboží, služeb či digitálního obsahu vyplní kupující objednávkový formulář, přičemž je nezbytné (i) vyplnit všechna pole označená v objednávkovém formuláři jako povinná (jako např. základní údaje o kupujícím – jméno a příjmení, kontakt na kupujícího – e-mail a telefon, kontaktní adresa, aj.), (ii) udělit souhlas se zněním těchto VOP (přičemž kupující odesláním objednávky bezvýhradně akceptuje tyto VOP, s nimiž měl možnost se seznámit ještě před odesláním své objednávky). Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které vyplnil do objednávkového formuláře. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, resp. prodávající neověřuje jejich správnost. Kupující odešle svou objednávku prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko v objednávkovém formuláři.
 • Potvrzení o obdržení objednávky: Neprodleně po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Spolu s potvrzením o obdržení objednávky bude kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce zasláno znění VOP. Potvrzení o obdržení objednávky není samo o sobě potvrzením o přijetí objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není samo o sobě uzavřením kupní smlouvy, není-li v něm výslovně uvedeno, že krom obdržení objednávky prodávající potvrzuje zároveň i její přijetí.

 

 • Potvrzení o přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy: Kupní smlouva je uzavřena a smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy prodávající akceptuje objednávku kupujícího, tedy okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Toto potvrzení o přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Potvrzení o přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v něm výslovně uvedeno), nebo může po potvrzení o obdržení objednávky následovat samostatně.

 

 • Právo prodávajícího neakceptovat objednávku: Prodávající není povinen akceptovat mj. objednávku, která neobsahuje veškeré povinné údaje. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající mj. není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobou, která v minulosti podstatně porušila kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím včetně těchto VOP, případně s osobou, která je vůči prodávajícímu v prodlení s úhradou splatných závazků. O takové případné neakceptaci objednávky může být kupující informován e-mailem.
 • Právo prodávajícího změnit objednávku: Prodávající jakožto organizátor konferencí, kurzů, seminářů a přednášek, si vyhrazuje právo změnu v osobách přednášejících či lektorů, na změnu termínu konání akce, na změnu místa konání akce, a to bez ohledu na to, zda se akce koná v prezenční či online formě. Tyto změny nejsou považovány za podstatné změny smlouvy a nezakládají právo kupujícího od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.
 • Právo prodávajícího zrušit objednávku: Prodávající jakožto organizátor konferencí, kurzů, seminářů a přednášek, si vyhrazuje právo zrušit tyto akce před jejich konáním z důvodu nedostatečně naplněné kapacity či z provozních důvodů na straně prodávajícího. V případě zrušení objednávky z těchto důvodů ležících na straně prodávajícího vrátí prodávající kupujícímu celou uhrazenou cenu (poplatek, kurzovné, aj.) na bankovní účet kupujícího, to vše za předpokladu, že byla tato cena ze strany kupujícího již dříve prodávajícímu uhrazena.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁKUPU DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 

 • Souhlas s dřívějším plněním, zánik práva odstoupit od smlouvy: Při nákupu digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči (tj. především záznamy online seminářů a školení, záznamy přednášek, e-knihy a e-publikace, aj.) kupující-spotřebitel výslovně žádá prodávajícího a souhlasí s tím, aby prodávající započal s plněním kupní smlouvy a zpřístupnil kupujícímu-spotřebiteli tento digitální obsah ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, která činí 14 dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Prodávající v této souvislosti poučuje kupujícího-spotřebitele o tom, že udělením tohoto souhlasu zaniká právo kupujícího-spotřebitele od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 • Související právní předpisy: Při nákupu digitálního obsahu (tj. především záznamy online seminářů a školení, záznamy přednášek, e-knihy a e-publikace, aj.) zakoupeného u prodávajícího je kupující povinen dodržovat nejen povinnosti stanovené těmito VOP, ale především i právní předpisy upravující autorská díla a jejich licencování.
 • Zákaz šíření: Veškerý digitální obsah je kupující oprávněn užívat výhradně pro svou osobní potřebu, nikoliv za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu, není-li ujednáno něco jiného. Kupující dále není oprávněn zakoupený digitální obsah kopírovat, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, ani jej bez vědomí a předem uděleného souhlasu prodávajícího šířit a sdílet se třetími osobami (zejména pak sdílet přístupové údaje, aj.).

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Ochrana spotřebitele: Níže uvedená ujednání tohoto článku VOP se uplatní pouze na kupujícího, který je spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitel, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně z důvodů a způsobem a v případech stanovených občanským zákoníkem.
 • Právo na odstoupení od smlouvy: Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. objednávka ve webovém rozhraní prodávajícího, emailem, aj.) má kupující-spotřebitel právo ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Kupující-spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů takového odstoupení.
 • Odstoupení v případě prodlení prodávajícího. Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, služby či digitálního obsahu, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Za prodlení prodávajícího se však nepovažuje situace, kdy prodávající využil svého práva změny termínu konání akce dle ustanovení článku 2. odstavce 2.8. těchto VOP.
 • Kdy od smlouvy odstoupit nelze:
 • Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, tedy zejména, nikoliv však výlučně, pokud zboží, služba nebo digitální obsah byl upraven podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • Kupující-spotřebitel dále není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že předmětem této smlouvy je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči (tj. zejména záznamy online seminářů, školení a přednášek, e-learningové kurzy, aj.), pokud kupující-spotřebitel vyslovil předchozí výslovný souhlas s tím, aby prodávající plnil takovou smlouvu před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Kupující-spotřebitel taktéž není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že jejím předmětem je dodání služby (např. seminář, kurz, školení, a to jak v prezenční tak v online formě), pokud kupující-spotřebitel vyslovil svůj předchozí výslovný souhlas s tím, aby prodávající plnil takovou před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Souhlas kupujícího-spotřebitele se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči (tj. zejména záznamy online seminářů, školení a přednášek, e-learningové kurzy, aj. dodávané prostřednictvím zadání přístupových údajů do webového rozhraní), uděluje tímto kupující-spotřebitel svůj výslovný souhlas s tím, aby prodávající plnil takovou smlouvu (tedy dodal digitální obsah kupujícímu) před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, přičemž kupující-spotřebitel zároveň bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo od této smlouvy odstoupit.
 • Je-li předmětem kupní smlouvy dodání služby (tj. zejména seminář, školení, kurz, ať již v prezenční nebo v online formě) v termínu, který spadá do zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (tedy jde o situaci, kdy je kupní smlouva uzavřena méně než 14 dnů před termínem konání akce či termínem začátku kurzu), uděluje tímto kupující-spotřebitel svůj výslovný souhlas s tím, aby prodávající plnil takovou smlouvu (tedy umožnil kupujícímu účast na semináři, kurzu, aj.) před uplynutím zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, přičemž kupující-spotřebitel zároveň bere na vědomí, že udělením tohoto souhlasu zaniká jeho právo od této smlouvy odstoupit.
 • Jak odstoupit od smlouvy: Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen o odstoupení prodávajícího informovat jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, resp. oznámením o odstoupení, které může zejména učinit a doručit prodávajícímu:
 • písemně na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP;
 • písemně do datové schránky prodávajícího uvedené v záhlaví těchto VOP;
 • emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP;
 • či jiným jednoznačným způsobem.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy: V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku činí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy 14 dní ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu v této lhůtě. K odstoupení od smlouvy odeslanému po uplynutí této lhůty se nepřihlíží a takové odstoupení od smlouvy nemá právní účinky.
 • Účinky odstoupení od smlouvy, vrácení zboží, služby a digitálního obsahu: V případě řádného a včasného odstoupení od smlouvy se uzavřená kupní smlouva od počátku ruší. Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží, službu, či digitální obsah, a to kompletní, nepoškozené a v původním obalu, je-li to s ohledem na jejich povahu a podstatu možné. Náklady spojené s navrácením zboží, služby či digitálního obsahu prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího hradí v plné výši kupující, a to i pokud nemůže být zboží, služba či digitální obsah vrácen obvyklou poštovní cestou.
 • Vrácení peněz: Prodávající se zavazuje do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno řádné a včasné odstoupení kupujícího od smlouvy, vrátit kupujícímu částku odpovídající zaplacené ceně zboží, služby nebo digitálního obsahu, a to stejným způsobem, jakou ji od kupujícího přijal, nebude-li sjednáno něco jiného. Vznikla-li kupujícímu povinnost vrátit prodávajícímu zboží, službu či digitální obsah, běží lhůta pro vrácení peněz nejdříve ode dne, kdy bylo zboží, služba či digitální obsah kupujícím vrácena prodávajícímu.
 • Důležitá informace k vícedenním kurzům: V případě, že předmětem kupní smlouvy je vícedenní kurz, seminář či online výuka (zejména kurz krizové intervence) a kupující se z jakýchkoliv důvodů ležících na jeho straně zúčastní jen některých výukových dní nebo jen některých vybraných částí kurzu, nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na vrácení poměrné části kupní ceny za výukové dny či části kurzu, kterých se kupující neúčastnil.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Způsob zaplacení kupní ceny: Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu zboží, služby či digitálního obsahu bezhotovostně, a to prostřednictvím zabezpečené platební brány nebo převodem na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě a podle platebních údajů zaslaných za tím účelem prodávajícím kupujícímu jako součást potvrzení o přijetí objednávky. Při úhradě kupní ceny prostřednictvím platební brány je kupující povinen seznámit se s pravidly a podmínkami, kterými provozovatel platební brány upravuje používání tohoto platebního systému. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou újmu způsobenou zákazníkovi při použití tohoto platebního systému.
 • Záloha na kupní cenu: Prodávající zpravidla nepožaduje zálohu na kupní cenu. V odůvodněných případech (např. kupní cena je vyšší než 5.000,- Kč) tak může učinit. Do okamžiku zaplacení zálohy není prodávající povinen započít s plněním uzavřené kupní smlouvy.
 • Okamžik zaplacení kupní ceny: Kupní cena či záloha na kupní cenu je považována za uhrazenou okamžikem připsání celé její výše na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě určené k zaplacení objednávky.
 • Zaplacení kupní ceny jako podmínka plnění: Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny zboží, služby nebo digitálního obsahu před jeho dodáním kupujícímu; ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit kupujícímu čerpat služby (tj. zejména účastnit se seminářů, školení a kurzů) a digitální obsah do okamžiku, než bude ze strany kupujícího uhrazena celá suma kupní ceny.
 • Rozvazovací podmínka při nezaplacení kupní ceny: Skutečnost, že celá suma kupní ceny nebude připsána na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě určené v potvrzení o přijetí objednávky, je rozvazovací podmínkou kupní smlouvy. V takovém případě se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající není povinen dodat kupujícímu objednané plnění.
 • Daňový doklad – faktura: Vyplývá-li taková povinnost z obecně závazných právních předpisů, vystavíprodávající kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní daňový doklad – fakturu, a to po uhrazení kupní ceny. Prodávající zašle daňový doklad – fakturu kupujícímu v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 1. DODACÍ PODMÍNKY
 • Dodání: Prodávající odpovídá pouze za řádné dodání zboží či digitálního obsahu a řádný průběh služby, přičemž negarantuje kupujícímu výsledek služby, ledaže je to přímo uvedeno ve specifikaci služby. Spočívá-li služba ve školení anebo kurzu, prodávající zejména negarantuje kupujícímu skutečné osvojení určitých znalostí či dovedností kupujícím.
 • Součinnost kupujícího: Kupující má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu k poskytnutí služby a poskytnutí služby umožnit, případně poskytnout prodávajícímu vyžádanou součinnost. Kupující nemá právo na vrácení ceny plnění v případě, že se on nebo osoba, které mají být služby poskytnuty, ve sjednaném termínu k poskytnutí služby nedostaví nebo poskytnutí služby jinak zmaří.
 • Organizační pokyny: Kupující je povinen dodržovat pravidla poskytnutí služby uvedená ve specifikaci služby. Spočívá-li služba v poskytnutí školení, kurzu, aj., je kupující povinen řídit se při poskytování služby organizačními pokyny pověřených lektorů. Kupující je dále povinen dodržovat bezpečnostní a organizační předpisy vztahující se k místu poskytnutí služby.
 • Kvalifikace: V případě, že je podmínkou poskytnutí služby určitá zvláštní dovednost, způsobilost anebo oprávnění kupujícího (např. absolvování kurzu pro získání certifikátu, aj.), které plynou z příslušných právních předpisů anebo na které byl kupující ve specifikaci služby upozorněn, je kupující povinen disponovat k okamžiku poskytnutí služby takovou dovedností, způsobilostí anebo oprávněním.
 • Podmínky čerpání služby: Kupující je povinen si obstarat k poskytnutí služby na vlastní náklady a odpovědnost zařízení, dopravní prostředek anebo jinou věc nezbytnou k poskytnutí služby, pokud je to vyžadováno ve specifikaci služby anebo to plyne z povahy služby. Kupující odpovídá za stav a způsobilost zařízení, dopravního prostředku anebo jiné věci, které užívá při čerpání služby.
 • Subdodavatelé: Prodávající je oprávněn užít při plnění smlouvy subdodavatele, za jehož činnost prodávající odpovídá, jako by plnil sám. Vůči subdodavateli je kupující povinen poskytovat součinnost stejně jako vůči prodávajícímu.

Okamžik dodání:

 • Při dodávce zboží je dnem jeho dodání den, kdy se toto zboží dostalo do dispoziční sféry kupujícího.
 • Při dodávce služeb, je-li služba dodávána ke konkrétnímu dni (např. konkrétní termín semináře, aj.), je tento den dnem jejího dodání. Při dodávce služeb spočívajících ve vícedenních akcích či vícemodulových akcích je dnem dodání první den, kdy se taková akce konala.
 • Při dodávce digitálního obsahu je tento dodán okamžikem, kdy byly kupujícímu poskytnuty přístupové údaje k zobrazení tohoto digitálního obsahu.
 • Důležitá informace k dodávce digitálního obsahu: Pro užívání digitálního obsahu je nezbytné, aby kupující disponoval obvyklým hardwarovým a softwarovým vybavením a připojením k síti internet s dostatečnou přenosovou rychlostí. Minimální technické požadavky jsou specifikovány vždy u každého digitálního obsahu na webové stránce prodávajícího, případně v oznámení o obdržení objednávky. Prodávající nenese vůči kupujícímu jakoukoliv odpovědnost za nedostupnost či nefunkčnost digitálního obsahu způsobenou nedostatečným hardwarovým a softwarovým vybavením či nevhodným internetovým připojením na straně kupujícího.
 1. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A REKLAMACE
 • Vadnost plnění: Plnění poskytnuté či dodané prodávajícím podle kupní smlouvy je vadné, pokud neodpovídá uzavřené kupní smlouvě. Nestanoví-li potvrzená objednávka výslovně jinak, negarantuje prodávající kupujícímu jakýkoli výsledek služby (např. úspěšné absolvování kurzu, získání certifikátu, aj.) a kupující není oprávněn z tohoto titulu uplatňovat vůči prodávajícímu jakákoli práva z vad.
 • Práva z vadného plnění: Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má kupující právo na odstranění vady zboží, služby či digitálního obsahu, anebo právo na slevu z ceny. Opravou služby či digitálního obsahu se dle konkrétních okolností rozumí zejména poskytnutí nové služby či její části anebo oprava výstupu služby (např. certifikátu, osvědčení apod.). Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, má kupující právo odstoupit od smlouvy anebo právo na slevu z ceny plnění.
 • Uplatnění práv z vadného plnění: Práva z vadného plnění (reklamaci) je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu písemně v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím emailu zaslaného na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v záhlaví těchto VOP. V reklamaci je kupující povinen popsat vadu přijatého plnění, preferovaný způsob vyřízení reklamace a své kontaktní údaje.
 • Vyřízení reklamace: Je-li kupující spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit reklamaci, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu. Je-li kupující podnikatelem, není lhůta 30 dnů závazná. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat písemně, zpravidla prostřednictvím emailu.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Legislativa: Problematika ochrany osobních údajů je řešena v době vydání těchto VOP zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  V případě jeho novelizace se ta ujednání těchto VOP, které budou neplatná, nahrazují automaticky novou právní úpravou. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 • Pravdivost a správnost: Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět při jakémkoliv styku s prodávajícím své osobní údaje správně, pravdivě a v případě jejich změny tyto oznámit prodávajícímu – za informací o změně se považuje i to, pokud zadá kupující objednávku s jinými osobními údaji než těmi, pod kterými učinil objednávku předcházející objednávce, v které jsou osobní údaje změněny. V případě, že nesprávně uvedené osobní údaje budou příčinou nemožnosti splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží, službu či digitální obsah kupujícímu, nese kupující veškeré náklady, které vzniknou prodávajícímu v souvislosti s touto skutečností.
 • Souhlas kupujícího: Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivování osobních údajů o kupujícím. Osobní údaje budou zpracovány na dobu neurčitou.
 • Právo na přístup k osobním údajům: Kupující má právo být informován o tom, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje kdykoliv měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze, s výjimkou zákonného účelu zpracování (např. pro plnění kupní smlouvy, aj.).
 • Marketingová sdělení: Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu marketingová a obchodní sdělení (např. informace o seminářích, kurzech, přednáškách, aj.), jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že chce zasílání ukončit. Takové sdělení může kupující učinit kdykoliv písemně na kontaktní adresu prodávajícího nebo prostřednictvím kontaktního emailu prodávajícího uvedeného v záhlaví těchto VOP.
 • Cookies a webová analytika: Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google“). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými počítače kupujícího umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní kupujícím. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu kupujícího a jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí kupující se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 1. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ
 • Stížnosti: Případné stížnosti vyřizuje prodávající prostřednictvím kontaktního emailu. Kupující je oprávněn obrátit se se svou stížností i na dozorové orgány, kterými jsou živnostenský úřad a Česká obchodní inspekce.
 • Dozorové orgány: Prodávající je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 • Řešení sporů: Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecnými soudy České republiky podle obecně závazných právních předpisů České republiky.
 • Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem: Prodávající informuje kupujícího-spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem mimosoudním způsobem. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (coi.cz). Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Náklady mimosoudního řešení sporu před ČOI si nese každá ze stran samostatně.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Kodexy chování: Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmene n) občanského zákoníku.
 • Neupravená práva a povinnosti: V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a VOP (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí VOP uvedenými ve webovém rozhraní a příslušnými právními předpisy. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
 • Doručování: Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.
 • Ochrana webové prezentace prodávajícího: Obsah webových stánek prodávajícího, všechny na nich publikované materiály a obsah (texty, fotografie, obrázky, loga, apod.), související tištěná média (propagační letáky, inzerce, aj.) a programové vybavení webového rozhraní prodávajícího je chráněno autorským právem prodávajícího a může být chráněn dalšímu právy třetích osob. Obsah nesmí být kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován ani šířen k jakémukoliv účelu bez výslovného, předem uděleného souhlasu prodávajícího. Zejména není kupující oprávněn úplatně či bezúplatně zpřístupňovat fotografie, texty, videa a další digitální obsah třetím osobám.
 • Vyloučení odpovědnosti prodávajícího: Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do jeho webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • Archivace kupní smlouvy: Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem). V případě dotazu kupujícího k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu veškeré potřebné informace.
 1. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 8. 2023.

Příloha č. 1 – VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:           IBSARO – Institut behaviorálních studií, s.r.o.

IČO: 074 93 452

Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Email:              ibsaroibsaro.cz

___________________________________________________________________________

Já, níže podepsaný/á, oznamuji, že tímto společnosti IBSARO, že odstupuji od níže specifikované kupní smlouvy:

Objednávka ze dne:

Objednané plnění:

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Váš email:

Číslo Vašeho bankovního účtu:

Datum:

(Pokud zasíláte formulář v listinné podobě, připojte, prosím, svůj podpis.)

__________________________

podpis