Poruchy chování III.

akreditace MPSV A2021/0409-SP/PC/PP/VP akreditace MŠMT MSMT-27320/2021-5

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

KURZ JE AKREDITOVÁN U MPSV A MŠMT
Vztek, vzdor, lhavost či agrese jsou u dětí často vnímány jako poruchy chování, ale z terapeutické perspektivy, která je přenositelná i pro práci učitelů nebo sociálních pracovníků se často ukazuje, že tyto projevy spíše maskují hlubší příčiny a traumata. To, co vnímáme v dětském chování jako útočné je u nemalé části dětí spíše obrana a volání o pomoc, strach, nejistota, deprivace, úzkost či bolest. V pokračujícím semináři poruchy chování III. se zaměříme na vybrané projevy disruptivního dětského chování a jejich vztah k možným formám traumatizace. Účastníci semináře se seznámí s rozborem čtyř kazuistik dětí s poruchami chování a převažující dynamikou od vzteku přes vzdor, manipulativní tendence, narušené vztahové vzorce a agresivní projevy násilí vůči okolí nebo sobě. Pozornost ve výkladu bude věnována popisu základních projevů těchto nezvládnutých, potlačených, úzkostných, reaktivních a vznětlivých fenoménů v prožívání a chování dětí a mladistvých. Porozumění základním dynamickým vztahům lidské psychiky je důležitým předpokladem pro včasnou depistáž, vzdělávání, výchovu, institucionální nebo sociální práci s dětmi a mladistvými s poruchami chování a disharmonickým vývojem.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s vybranými fenomény emocionálního a behaviorálního profilu poruch chování a disharmonického vývoje. Ve čtyřech kazuistikách budou představeny vybrané kauzální projevy vzteku, vzdoru, manipulace a agrese. V teoretických souvislostech, popisu příčin, variabilitě projevů, přístupech, řešení a zejména na praktických příkladech bude popsána základní dynamika prožívání a chování dětí s extrémními projevy impulzivní, negativistické či násilné dynamiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *