Výcvik komplexní krizové intervence připravuje účastníka nejen v pomáhajících profesích na využití krizové intervence v situacích, kdy je jí třeba, a to, jak tváří v tvář, tak po telefonu. V rámci výcviku jsou účastníci připraveni na její užití v nejrůznějších obtížných situacích a s různými typy klientů – např. klient s depresemi, se sebevražednými sklony, s psychiatrickým onemocněním, s klientem akutní krizi, práce s klienty v emocích, v rámci problematiky trestných činů či intervence u dětí a dospělých. Účastníci získají informace o obecných zásadách vedení KI, teorií krize, využití krizové intervence v praxi a porozumí charakteristikám krizové intervence. V rámci výcviku se zaměříme na jednotlivé cílové skupiny. Absolventi si osvojí praktické dovednosti jako je např. aktivního naslouchání, reflexe, práce s hlasem, práce se s tichem, mlčením, panikou či pláčem aj.

Důraz v rámci výcviku je kladen především na interaktivitu, praktické nácviky, práce v menších skupinách, zpětnou vazbu, modelové situace a odborné lektory z praxe krizové intervence. Součástí kurzu jsou i sebezkušenostní a supervizní bloky.

Kurz je zaměřen na vykonávání prací spojených se všemi formami krizové pomoci a poradenství klientům – telefonická krizová intervence, krizová intervence tváří v tvář v ambulantní i terénní formě, v lůžkovém zařízení a v domácím prostředí klienta. Komplexní výcvik krizové intervence připraví odborníky na práci s lidmi, kteří zažívají obtížné životní situace prostřednictvím zvýšení jejich znalostí v oblasti krizových situací a jejich řešení, včetně základních postupů krizové intervence, poznání příčin krizí, zvýšení dovedností při práci s nespolupracujícím uživatelem a rozšíření možností poskytnout bezprostřední a efektivní pomoc v krizových situacích.

Absolvent výcviku bude připraven uplatnit znalosti a dovednosti např. v rámci telefonní či osobní práci s klienty, v rámci krizových centrech, linkách pomoci či v rámci neziskových organizací a v dalších sociálních službách.

Výcvik je určen k podpoře lidské kompetence jednotlivce provázet člověka krizí a vybavit ho schopností sebereflexe.

Přehled témat výuky:

 • Základy krizové intervence, teorie krize, navazování kontaktu, hranice krizové intervence
 • Vedení rozhovoru s klienty
 • Krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence
 • Typologie klientů, typologie hovorů
 • Práce s emocemi
 • Jednání se specifickými skupinami klientů (suicidální klienti, agresivní klienti, oběti trestných činů, opakovaní klienti, komunikačně náročný klient)
 • Práce se ztrátou, truchlením, umíráním
 • Sexuální problematika
 • Prevence vyhoření v péči o klienta
 • Supervize a nácvikové bloky
 • Intervence u dětí, dospívajících, dospělých, seniorů
 • Vývojové krize, vztahové a rodinné krize,
 • Intervence u lidí s duševním onemocněním – závislosti, psychózy, deprese, demence,
 • Sociálně právní otázky
 • Etika krizové intervence

Ukončení kurzu

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu “Kompletní krizová intervence”, pokud

 • absolvují 90% předepsaných hodin 
 • splní předepsaných počet nácvikových hodin
 • úspěšně absolvují závěrečný test znalostí a praktickou zkoušku

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, může absenci do 10 hodin nahradit po domluvě navýšením nácvikových hodin a zpracování samostatné práce.

Pokud účastník chybí celý den/víkend, je možné ho nahradit v paralelním běhu.

V případě nesplnění podmínek obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.

Pro více informací

Email

info@ibsaro.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *